สมองนับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่จะสามารถช่วงส่งเสริมให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีได้ หากได้รับการสนับสนุนและเอาใจใส่ที่ดี

 

 

"นอกจากปัจจัยในตัวเด็กเอง ซึ่งได้แก่ พันธุกรรม ความสมบูรณ์ของสมอง ระบบประสาท ความสมบูรณ์ของร่างกายแล้ว ปัจจัยทางด้านการเลี้ยงดูก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกน้อยฉลาดและมีพัฒนาการสมวัย ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนา" อาจารย์ พ.ญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช กล่าว

สมองเป็นอวัยวะที่มีความมหัศจรรย์มาก นอกจากจะมีหน้าที่ในการควบคุมความคิด วิเคราะห์ สมาธิ พฤติกรรมและการเคลื่อนไหวแล้ว เรายังพบว่าสมองแต่ละส่วนมีการทำงานที่ประสานกัน เมื่อมีการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทขึ้น เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่ก็สามารถทำงานทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง แม้ว่าสมองจะถูกสร้างตั้งแต่อยู่ในครรภ์และเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาทมากขึ้น แต่หลังจากคลอดแล้วจำนวนเซลล์ประสาทไม่ได้เพิ่มขึ้น

หากแต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะสามารถสร้างเส้นใยประสาทที่ซับซ้อนประสานกันทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งใยประสาทจะมากน้อยส่วนหนึ่งขึ้นกับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมของคุณพ่อคุณแม่ด้วย เมื่อได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กจะมีการสร้างใยประสาทเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ไว้ในธนาคารสมอง เมื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่จะมีการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่เข้ากับการเรียนรู้ใหม่ เกิดเป็นทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสหลายๆ ทาง เช่น มองเห็นพร้อมกับการได้ยินและสัมผัส จะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้มากกว่าการเรียนผ่านการท่องจำเพียงอย่างเดียว โดยสรุปยิ่งมีใยประสาทมากยิ่งฉลาด และเรียนรู้ได้เร็ว ถึงแม้จำนวนเซลล์สมองจะเท่าเดิม นอกจากนี้สมองเด็กยังมีความไวในการเรียนรู้ได้แตกต่างกันไปในแต่ละวัย ซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ด้านการมองเห็น การได้ยิน การควบคุมอารมณ์ และการสร้างนิสัยต่างๆ จะอยู่ภายใน 2 ปีแรก และช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาคือ ในช่วง 2-3 ปีแรกของชีวิต

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ใช่ช่วงเวลาทองของการเรียนรู้ เด็กก็ยังสามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างคือ เด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่นมากกว่าการเรียนที่เคร่งเครียด ดังนั้นควรส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสคิดหาเหตุผล ค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้การดูแลที่เหมาะสมและความปลอดภัยของคุณพ่อคุณแม่ จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี คุณพ่อคุณแม่คงเห็นแล้วว่า ท่านมีส่วนช่วยอย่างมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ของลูกรัก การส่งเสริมการเรียนรู้ตามช่วงเวลาทองที่กล่าวข้างต้น การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน การควบคุมอารมณ์และการสร้างวินัยต่างๆ จะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นบุคคลที่มีความสามารถเต็มศักยภาพ ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุข

 

 

ข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

http://www.thaihealth.or.th/