จากบทความนี้ผมได้รวบรวมจากที่ต่างๆ  ซึ่งได้มีการแสดงให้เห็นว่าอันตรายจากการใช้โทรศัพท์นานๆ ส่งผลกระทบต่อร่างกายคนเราอย่างไร  และการเสนองานวิจับต่างๆ  นับได้ว่ามีหลายร้อายงานเลยทีเดียว  ซึ่งข่าวเรื่องนี้ได้ปรากฏมาหลายปี  ตั้งแต่เริ่มใช้มือถือครั้งแรก  แต่คนเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นอย่างมาก  ยิ่งปัจจุบันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้  ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่ก็มีหมด  ยิ่งตอนนี้เข้าสู่ 4 G ไปแล้วอันตรายยิ่งเพิ่มขึ้นมากไปด้วย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารังสีที่ได้รับจากสัญญาณ   สามารถที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้  อย่างเช่นสมอง  เกิดมะเร็ง  รวมไปถึงน้ำเชื้อของผู้ชาย
               สำหรับการศึกษามานานหลายปีที่ส่งผลกระทบคือมะเร็งสมองของคนเรา และเนื้องอกในสมองจะทำให้เราเกิดอาการวิงเวียนได้  จากการใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 10 ปี  มีความเสี่ยงต่อมะเร็งสมองถึง 50 – 90% เลยทีเดียว และจะเกิดขึ้นกับด้านที่เราแนบกับมือถือ  ยิ่งเด็กนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจาดสมองนั้นยังไม่แข็งแรงและ คงที่พอจนมีบางประเทศมีกฏหมายออกมาห้ามเด็กใช้โทรศัพท์  รวมไปถึงประเทศในสหภายยุโรป  เด็กที่ใช้โทรสัพท์มือถือมีความเสี่ยง 80% เป็นอย่างน้อย  เกิดปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับสมองตามมา  อย่างเช่นมีความจำสั้น  มีสมาธิสั้นและปัญหาต่างๆ ผลเสียทางด้านอารมณ์อีกด้วย  และในระยะยาวจะทำให้เกิดไมเกรน  ส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆที่อยู่ไกล้  อย่างเช่นหู กราม จะทำให้เกิดเนื้องอกในหูและมีน้ำเหลืองไหล  จากการปล่อยคลื่นวิทยุ  จะส่งผลกระทบระบบประสาทส่วนกลางส่งผลต่อพฤติกรรมดารเรียนรู้
             ส่งผลต่อระบบเจริญพันธุ์เวลาที่  การที่เราจะนำโทรศัพท์ไปไว้ที่ไหน  ติดตัวไปกับร่างกาย  แน่นอว่าผู้ชายเอาไว้ที่กระเป๋ากางเกง  เพราะว่าจะเข้าไปก่อกวนด้วยคลื่นแม่เหล้กไฟฟ้าจนส่งผลกระทบต่ออวัยวะใกล้ เคียง  แย่ละสิงานนี้มีลูกลดลงด้วยในผลงานวิจัยมานานหลายปีอีกเช่นกันว่าส่งผลต่อ สเปริ์มในเพศเป็นสาเหตุทำให้เป็นหมันได้ง่ายๆ  งานวิจัยชิ้นนี้ได้ระบุว่าได้ตัวอย่างสเปิร์มสองกลุ่ม  โดยแยกให้กลุ่มหนึ่งไม่ได้ใช้โทรศัพท์และอีกกลุ่มใช้โทรศัพ?อย่างเสมอ  จากการตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างนั้นพบว่ากลุ่มที่ใช้โทรศัพท์นั้นมีการเคลื่นตัว ของสเปิร์มลดลง  สามารถที่เข้าไปทำลายพันธุกรรมได้อีกด้วยลูกที่ออกมาอาจจะไม่แข็งแรงได้  ดังนั้นแล้วหากคิดว่าจะมีลุกควรที่จะอยู่ห่างๆจากโทรศัพท์ให้ไกลเข้าไปไว้
                 นอกจานั้นยังทำให้เกิดสาเหตุเกี่ยวกับไตและระบบอัยวะในการขับปัสสาวะอีก  ยังเกี่ยวกับหัวใจและความดันโลหิตในระยะยาวอีกด้วย  การหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นจะช่วยให้เราอยู่ ห่างจากโรคพวกนี้มากขึ้น  จึงมีความจำเป้นเราอาจะใช้อุกรณืเสริมเข้าไปเพื่อลดการสัมผัสมือถือโดยตรงก็ จะเป็นเรื่องที่ดี