เบอร์โทรศัพท์ของแต่ละหน่วยงาน

1) สายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784

2) ศูนย์ดํารงธรรม 1567

3) ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356

4) ศูนย์กรุงเทพมหานคร 1555

5) กรมอุตุนิยมวิทยา 1182

6) ศูนย์วิทยุสื่อสารสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 199

กรุงเทพมหานคร ( ศูนย์พระราม 9 )

7) ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) 1646 , 1669 , 199 ต่อ 2

8) กรมควบคุมมลพิษ 1650 , 0-2298-2404-7

9) สายด่วนบริการข้อมูลสารเคมี 1564

10) ส่วนควบคุมไฟป่า 1362

11) ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 0-2226-4444

12) ศูนย์รับแจ้งเด็กหาย 0-2282-1815

13) ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2451-7227

14) สถานีวิทยุ สวพ.91 1644

15) สายด่วนผู้บริโภค อย. 1556

16) Hot – Line คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต) 1667

17) Health – Line สายด่วนเพื่อสุขภาพ 0-2714-3333

18) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติ (ศูนย์นเรนทร) 1669

19) ศูนย์วิทยุรามา 0-2246-0999

20) หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล 1554

21) ศูนย์ส่งกลับฯ และรถพยาบาลตํารวจ 1691 , 0-2255-1134-6

22) แจ้งเหตุด่วนเหตุราย 191

23) ตํารวจท่องเที่ยว 1155

24) ศูนย์ควบคุมการจราจร 1197

25) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 1190

26) ร่วมด้วยช่วยกัน 1677

27) จส. 100 1137 , 0-2711-9151-8

28) ศูนย์วิทยุสื่อสาร สภากาชาดไทย 0-2251-7853-6 ต่อ 2209,2210

29) ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 0-2621-9701-5

30) ชลประทาน บริการประชาชน 1460

31) สํานักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 0-2629-8000-2 ต่อ 1610-1619

32) กระทรวงการต่างประเทศ 0-2643-5000

33) สํานักงานเจ้ากรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 0-2572-1206

34) กอ.รมน. 0-2241-2051-3

35) ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย สมช. 0-2244-8789-91

36) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 0-2280-2508 , 0-2297-7995-6

37) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 0-2472-2368 ,0-2475-4521

38) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 0-2534-1710

39) หน่วยข่าวกรองทางทหาร 0-2243-1125

40) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0-2132-3888 , 0-2132-4000

41) ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ 0-2545-1000

42) สํานักงานตํารวจสันติบาล 0-2252-7044-6

43) สํานักงาน ผอ. สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ 0-2280-8191 , 0-2282-8666

44) สถานบันนิติวิทยาศาสตร 0-2100-3871

45) กองบัญชาการกองทัพไทย 0-2572-1234

46) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 0-2565-8317

47) กองบินตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 0-2510-9100

48) กองบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย 0-2251-7853-6

49) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 0-2282-5180

50) สภาสังคมสงเคราะห์ 0-2354-7533-37

51) มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 0-2623-0545-54

52) มูลนิธิร่วมกตัญญู 0-2751-0951-3

ที่มา : ฝ่ายการสื่อสาร กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย